පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වී සිව් වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් පිරිත් දේශන