දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පරණගම විද්‍යාලයේ විද්‍යාගාරය සිසු අයිතියට