දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සඳමඩුල්ල විද්‍යාලයේ විද්‍යාගාරය සිසු අයිතියට