දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සමෘද්ධිලාභීන් සඳහා ජීවන උපාය ආධාර මුදල් පරිත්‍යාගය