200,000 ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය අම්පාර ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතිය