අම්පාර විනයාග කෝවිලේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා