සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුණු සම්මාණනීය “ගාමනි” චිත්ර පටය රූ ගත කරන අවස්ථාව