උහන මාලිගාතැන්න, ගම්මානයේ ගහකින් වැටී ආබාධිත වූ පුද්ගලයෙකු හට රෝදපුටුවක් පරිත්‍යාග කරන අවස්ථාව