අම්පාර බටහිර ආසන ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලය විවෘතකිරීම