සරත් වීරසේකර පරිගණක මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව