කැලේගම විහාරස්ථානයේ පැවති සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනාය හා සාංගික ධානය